PCPR
rozmiar czcionki A A A
czytano 2256 razy

Rodziny zastępcze

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej definiuje rodzinę zastępczą jako rodzinę, w której umieszcza się małoletnie dziecko, w celu sprawowania nad nim opieki i wychowania, w wypadku gdy rodzice biologiczni nie spełniają swojej funkcji.

Niniejsza ustawa rozróżnia trzy typy rodzin zastępczych, w tym:

1) rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem;

2) rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem;

3) rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:

a) wielodzietne,

b) specjalistyczne,

c) o charakterze pogotowia rodzinnego.

Rodzina zastępcza jest odpowiedzialna za stworzenie dziecku warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

1) odpowiednich warunków bytowych;

2) możliwości rozwoju fizycznego, psychologicznego i społecznego;

3) możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;

4) możliwości właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;

5) odpowiednich warunków do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku na terenie powiatu elbląskiego funkcjonowały 93 rodziny zastępcze, w tym:

1) 75 rodzin zastępczych spokrewnionych;

2) 16 rodzin zastępczych niespokrewnionych;

3) 2 rodziny zawodowe niespokrewnione,

w tym:

a) 1 pogotowie rodzinne;

b) 1 rodzina wielodzietna zawodowa niespokrewniona z dzieckiem;

w których zabezpieczano opiekę i wychowanie 140 dzieciom.

Na rzecz rodzin zastępczych realizowane były świadczenia pieniężne tytułem:

1) częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;

2) jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodzin zastępczych dzieci.

Udzielana pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w rodzinie zastępczej dziecka uzależniona była od:

1) wieku dziecka;

2) stanu zdrowia dziecka;

3) niedostosowania społecznego dziecka, wykazującego przejawy demoralizacji.

Na podstawie zawartej umowy, na terenie powiatu elbląskiego, funkcjonowało 1 pogotowie rodzinne - forma rodziny zawodowej zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem, w której umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy, do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące.

Ponadto potrzeby w zakresie zapewnienia dzieciom warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do ich stanu zdrowia i poziomu rozwoju zabezpieczała, na podstawie zawartej umowy, zawodowa wielodzietna niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza, funkcjonująca na terenie powiatu malborskiego.

W ww. rodzinie umieszcza się, w tym samym czasie, nie mniej niż 3 i nie więcej niż 6 dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci może się zwiększyć.

Ww. rodzina obejmowała opieką 3 dzieci, pochodzących z terenu powiatu elbląskiego.

Rodzina